Анкета

Организация на учебния процес в епидемиологична обстановка - мнението на родителите

Попълни анкетата

 

НВО 4 клас

Български език и литература - 27 май 2020г., начало 10,00 часа

Математика - 28 май 2020г., начало 10,00 часа

 

НВО 7 клас

Български език  и литература - 09 юни 2020г., начало 09,00 часа

Математика - 11 юни 2020г., начало 09,00 часа

Чужд език / по желание на ученика/- 17 юни 2020г., начало 09,00 часа

 

Полезни връзки

 

Календар

 

Новини

 

"Твоят час"

Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г. 
Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05M20P001-2.004 "РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ (ТВОЯТ ЧАС) – ФАЗА 2

 

Основно училище "ЙОРДАН ЙОВКОВ", с. Скалак, общ. Руен, обл. Бургас

  • Група за извънкласни дейности за преодоляване на обучителни затруднения "В чудния свят на приказките"- участват учениците от ІІ клас
  • Група за извънкласни дейности за занимания по интереси "Музикална приказка- народни танци, мажоретки, диско танци" - участват учениците от ІІІ,ІV,V,VІ клас

 

Електронна платформа на проект "Твоят час"